Sposób uzyskania stopnia

Drukuj
PDF

Osoba pragnąca uzyskać stopień żeglarza jachtowego powinna:

1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego.

Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień żeglarza jachtowego.
Szkolenie musi uzyskać akceptację właściwego OZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.

Ukończenie szkolenia potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu odpowiednim zaświadczeniem.

2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:
 • ukończenie 12 roku życia
 • złożenie wymaganych dokumentów:
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego (patrz p. 1),
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy osób niepełnoletnich),
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
  • wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego,
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej (cennik).

3. Zdać egzamin na stopień żeglarza jachtowego.

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień żeglarza jachtowego. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.
Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

4. Wnieść opłatę za wydanie patentu żeglarza jachtowego i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu.

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

5. Odbiór patentu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent żeglarza jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.